konkurs hotel afrodyta

Konkurs z okazji Dnia Kobiet – My Way Trip & Hotel Afrodyta Business & SPA

Regulamin Konkursu z okazji Dnia Kobiet „My Way Trip & Hotel Afrodyta Business & SPA”

&1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs („Konkurs”) przeprowadzony w Internecie na profilu Facebook bloga mywaytrip.pl
 2. Organizatorem konkursu („Organizator”) jest Ewa Kozłowska-Szymczyk, ul. Figiel 6/A15 02-202 Warszawa, NIP 1132384771, prowadząca bloga mywaytrip.pl
 3. Partnerem Konkursu („Partner”) jest FLIS PIERZCHAŁA SP.J. ul. Letniskowa 4a, Tartak Brzózki, 96-325 Radziejowice, NIP: 838-174-38-82
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczanie nagrody w Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik („Uczestnik”) oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.
 6. Po zakończeniu konkursu wyłoniony zostanie jeden Zwycięzca („Zwycięzca”).
 7. Zwycięzca zostanie wybrany przez Komisję Konkursową Organizatora („Komisja”).

 

& 2 UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która najpóźniej w dniu przystąpienia do Konkursu ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz która spełni pozostałe warunki określone w Regulaminie Konkursu.
 2. Uczestnikami nie mogą być pracownicy oraz zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych współpracownicy Organizatora oraz Partnera, pracownicy oraz zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych współpracownicy firm współpracujących z Organizatorem i Partnerem przy opracowaniu lub organizacji Konkursu, oraz inne podmioty, którym powierzono prace w związku z opracowaniem lub organizacją Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (małżonkowie, rodzice, rodzeństwo, dzieci).
 3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Konkursu niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 

& 3 TERMINY I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs trwa od dnia 8.03.2019 od momentu publikacji posta konkursowego na profilu Facebook mywaytrip.pl do dnia 15.03.2019 do godziny 23:59.
 2. Zadanie Uczestników polega na odpowiedzi na pytanie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku: „W którym pokoju butikowym Hotelu Afrodyta Business & SPA chciałabyś się zrelaksować? Napisz dlaczego!”
 3. Informacje o pokojach butikowych są dostępne na  stronie internetowej Hotelu Afrodyta Business & SPA
 4. Zwycięzca wybierany jest przez dwuosobową Komisję Konkursową, składającą się z przedstawiciela Organizatora oraz przedstawiciela Partnera.
 5. Zwycięzcą Konkursu zostanie Uczestnik, który w opinii Komisji Konkursowej udzieli najciekawszej odpowiedzi. Kryterium oceny będzie również kreatywność i zgodność z tematyką pytania.
 6. Organizator przewidział w Konkursie jedną Nagrodę.
 7. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się, przed odebraniem Nagrody, przekazać Organizatorowi Konkursu droga mailową na adres: kontakt@mywaytrip.pl kompletne i prawidłowe dane (wskazane w & 6 Konkursu) niezbędne do wysłania Nagrody.
 8. W przypadku, jeśli Zwycięzca nie potwierdzi swojej tożsamości i nie poda danych do wysyłki, o których mowa w ust. 6 powyżej, w terminie do 3 dni od ogłoszenia informacji o wygranej na profilu Facebook bloga mywaytrip.pl, Organizator ma prawo do jego wykluczenia z Konkursu.

 

& 4. PRAWA AUTORSKIE

 1. W przypadku gdy przesłana przez Uczestnika odpowiedź będzie stanowić utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 9 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191) poprzez umieszczenie jej pod ww. postem Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na wykorzystanie tego utworu bez ograniczeń terytorialnych na okres 10 lat od dnia publikacji posta, na następujących polach eksploatacji:

(a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.

(b) w zakresie rozpowszechniania utworu, jego publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. poprzez publikację na łamach prasy, udostępnianie w Internecie, np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii.

(c) oznaczanie lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych, zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek i adaptacji utworów.

(d) prawo do rozporządzania opracowaniami, przeróbkami i adaptacjami utworów oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.

 

& 5 ZWYCIĘZCY I NAGRODY

 1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową.
 2. Zwycięzca otrzyma Nagrodę w postaci vouchera o wartości 1080 zł, na pobyt dla dwóch osób w wybranym dwuosobowym pokoju butikowym w Hotelu Afrodyta Business & SPA przy ul. Letniskowa 4a, Tartak Brzózki, 96-325 Radziejowice.
 3. Nagroda obejmuje:
 4. 2 noclegi w dwuosobowym pokoju butikowym,
 5. 2 śniadania w formie bufetu,
 6. 2 obiadokolacje w formie bufetu,
 7. Ponadto bezpłatny dostęp do:
 8. basenu, jacuzzi, saun
 9. dostęp do bezprzewodowego Internetu na terenie całego Hotelu,
 10. bezpłatny parking.
 11. Voucher jest ważny przez 6 kolejnych miesięcy od dnia ogłoszenia wyników, w miarę dostępności wolnych dwuosobowych pokoi butikowych w Hotelu Afrodyta Business & SPA z wyłączeniem okresu Wielkanocy (19-22.04.2019).
 12. Voucher jest imienny i nie może zostać przekazany osobom trzecim.
 13. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.
 14. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu 19.03.2019 r. poprzez ich ogłoszenie na profilu Facebook bloga mywaytrip.pl z podaniem nazwy profilu Facebook Zwycięzcy.
 15. W celu odebrania Nagrody Zwycięzca jest zobowiązany do przesłania do Organizatora drogą mailową na adres: kontakt@mywaytrip.pl następujących danych: swoje imię i nazwisko, aktualny adres zamieszkania do wysyłki nagrody, nr telefonu kontaktowego, w terminie do 3 dni od opublikowania informacji o wygranej.
 16. Nagroda zostanie przesłana za pośrednictwem Poczty Polskiej przez Organizatora na adres wskazany w e-mailu przez Zwycięzcę, znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ciągu 14 dni od daty otrzymania danych Zwycięzcy.
 17. Jeśli Zwycięzca nie skontaktuje się z Organizatorem w ciągu 3 dni od informacji o wygranej opublikowanej na profilu Facebook bloga mwaytrip.pl, lub też nie poda w odpowiednim terminie danych wymienionych w niniejszym paragrafie, Komisja Konkursowa ma prawo przyznać Nagrodę innemu Uczestnikowi Konkursu.
 18. Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności z powodu podania nieaktualnego adresu korespondencyjnego. W takim przypadku Nagroda przepada.
 19. Organizator przyzna Zwycięzcy równocześnie Nagrodę Pieniężną w wysokości 120 zł na pokrycie podatku dochodowego od obu nagród w niniejszym konkursie. Nagroda Pieniężna nie zostanie wypłacona Zwycięzcy, ale zostanie odprowadzona przez Organizatora za Zwycięzcę do właściwego Organizatorowi Urzędu Skarbowego.

 

& 6 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu w zakresie: dane profilu Facebook Uczestników, adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres Zwycięzcy, na który ma zostać wysłana Nagroda jest Organizator, tj. Ewa Kozłowska-Szymczyk, ul. Figiel 6/A15 02-202 Warszawa, adres e-mail: kontakt@mywaytrip.pl Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu oraz przekazania Zwycięzcy Nagrody a także w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu wzięcia udziału w Konkursie a także w celu odebrania Nagrody lub rozpatrzenia reklamacji. W przypadku ich niepodania nie jest możliwe wzięcie udziału w Konkursie, rozpatrzenie reklamacji a w przypadku wygrania Konkursu – otrzymanie Nagrody.

3. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie i zamieszczenie odpowiedzi na posta konkursowego Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w ww. zakresie. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Zgoda Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych może być w każdej chwili cofnięta. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody Uczestnika przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody może zostać przesłane e-mailem na adres: kontakt@mywaytrip.pl Cofnięcie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją Uczestnika z Konkursu.

5. Przetwarzanie danych w zakresie reklamacji, o której mowa w &7 Regulaminu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, którym jest rozpatrzenie złożonej reklamacji (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia posta konkursowego, cofnięcia zgody przez Uczestnika lub do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

7. Uczestnikowi przysługują następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w zakresie, w jakim będzie to technicznie możliwe.

8. Uczestnikowi przysługuje skarga do właściwego organu nadzorczego. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Wszelkie wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Organizatora wyjaśnimy pod adresem e-mail: kontakt@mywaytrip.pl

 

&7 REKLAMACJE

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu powinny być zgłaszane mailowo na adres Organizatora: kontakt@mywaytrip.pl w terminie 14 dni od zdarzenia, którego dotyczy reklamacja.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres mailowy, adres do korespondencji (do doręczania listów), jak również dokładny opis i powód reklamacji. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego wezwania.
 3. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.
 4. Reklamacje przesłane po upływie odpowiedniego terminu określonego w §7 pkt 1. nie będą rozpatrywane.
 5. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 6. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.
 7. Komisja Konkursowa będzie rozpatrywać reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.
 8. Decyzja Komisji Konkursowej w sprawie reklamacji jest ostateczna, o sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony informacją e-mail przesłaną na adres e-mail, z którego została zgłoszona reklamacja.

 

& 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 8.03.2019 r. roku i obowiązuje do odwołania.

2.Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej: http://mywaytrip.pl/konkurs-hotel-afrodyta-business-spa/

3. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu.

4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie i organizację Konkursu.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika w stosunku, do którego powziął on uzasadnione podejrzenie, iż działa on w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w niniejszym Regulaminie, sprzeczny z regulaminem Facebooka albo w sposób sprzeczny z prawem.

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *